تورهای گردشگران دهکده جهانی(qeshm)

عنوان تور
مدت اقامت
تاریخ رفت و برگشت
ایرلاین
آژانس مجری
قیمت و مجری
تور قشم 11 مهر، 1401
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,450,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,500,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
1401/07/14,پنجشنبه
15:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,500,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,530,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
1401/07/14,پنجشنبه
15:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,580,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,600,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,620,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/14,پنجشنبه
15:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,650,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,850,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/14,پنجشنبه
15:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
3,900,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,070,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,120,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
 • BB
 • 3شب
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,200,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,220,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 11 مهر، 1401
1401/07/11,دوشنبه
15:50
1401/07/14,پنجشنبه
20:00
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,330,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
1401/07/14,پنجشنبه
15:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,380,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
1401/07/14,پنجشنبه
18:20
1401/07/18,دوشنبه
18:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,530,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,550,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/14,پنجشنبه
18:20
1401/07/18,دوشنبه
18:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,700,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,720,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/14,پنجشنبه
18:20
1401/07/18,دوشنبه
18:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,850,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,870,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/14,پنجشنبه
18:20
1401/07/18,دوشنبه
18:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,900,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
4,920,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 14 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/14,پنجشنبه
18:20
1401/07/18,دوشنبه
18:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
5,250,000 تومان  
( موجودی 30 تا )
تور قشم 13 مهر، 1401
 • BB
 • 4شب
1401/07/13,چهارشنبه
18:40
1401/07/17,یکشنبه
19:20
اتاق دو تخته (هر نفر):
5,270,000 تومان  
( موجودی 30 تا )